به آنان که داد سخن می دهند که ...آی.... خداوند انسانها را مختار آفريده ....واين فرق تمايز او با حيوان است.بگويم .. من اصلاْ باور نمی کنم.که خداوند هم به آدمها اختيار بدهد و هم بنشيند و برای ما  تقدير بنويسد.

اين دو با هم تناقض دارند..چگونه وقتی که خداوند برای من اين سرنوشت را رقم زده(حالا در شب قدر يا بدو تولد)من می توانم بر خلاف تکليف او عمل کنم؟يا اگر من می توانم خودم تعيين تکليف کنم...پس چرا خداوند برای من روز نوشت می نويسد.؟

به هر حال ... به سرنوشت اعتقاد دارم....از لحظه ای که به دنيا آمدم تا کنون .....زمانی نبوده که به ميل خودم گام بردارم..

همه چيز در پيشانی نوشتمان وجود دارد.همه چيز به خود او بستگی دارد......آخ اگر می توانستم از خود اختياری داشته باشم.....اگر می شد سرنوشت را تغيير داد.