من مرتکب قتل شده ام . امروز به آسانی توانستم او را در خودم بکشم و يک نفس راحت بکشم. ......