اگه دوست ندارم حقته....حقته.....

هر چی به روزت بيارم حقته ....حقته..

تلافی اين همه بی وفايی...

پا رو قلبت بذارم حقته....حقته...

......

يه روز می ياد می بينی گوشه گيری....

معنی عشق و تازه ياد می گيری....

....

هر کاری کردی تو با روزگارم.....

هزار برابر سر تو می يارم.

يه روز می ياد بشينی سر راهم....

بگی عاشقتم....ببخش گناهم....

کاری کنم دوباره عاشق بشی..

از عشق من مجنون عالم بشی...

درسی بدم تو قصه ها بيارن...

ابرای آسمون برات ببارن...ابرای آسمون برات ببارن...

اگه دوست ندارم حقته....حقته....هر چی به روزت بيارم حقته حقته....