مدتهاست که ميخواهم بنويسم. اما مجالی نبود برای نوشتن.

مدتهاست که مجالی ندارم ...نه برای نوشتن که هر کاری.

نمی دانم چرا ديگر نمی توانم مانند گذشته بنويسم.

نمی دانم چرا ديگر مانند گذشته هيچ سوژه ای مرا به نوشتن وا نمی دارد.

کسی ديگر نمی تواند مرا به وجد بياورد.

من به يک تحول بزرگ نياز دارم. و به يک سوژه و يک ...

دوباره می نويسم.

می دانم....!