دلم برای ديدن يك روستا  تنگ شده.برای ييلاق ديلمان. ماسوله...سياهكل...و لاهيجان....