لاهيجان

درختان چنار ...سلام...

برای ديدن شما آمده ام. آمده ام تا تجديد کنم ديداری ديرين را ....

درختان چنارِ صف کشيده ...سالهای سال سلام؛ اين منم کوچکترين عضو خانواده ای که ساليان سال در پناهتان زندگی کرديم.

درختان چنار صف کشيده کنار خيابان...به اندازه همه سالهايی که نبوده ام سلام . آمده ام اينک.... تا بار ديگر شما را در آغوش بگيرم.آمده ام تا ببينم آيا باز هم دستان من از آنطرف تنه عظيمتان به هم نمی رسند؟

درختان چنار صف کشيده کنار خيابان سردار جنگل..به اندازه همه کودکيم سلام.می خواهم با دوچرخه خيالم از وسط رديف سبزتان آرام آرام برانم.آنقدر آرام حرکت کنم که بوی خوش برگهايتان برای تمام عمر در مشامم باقی بماند.

درختان چنار صف کشيده کنار خيابان سردار جنگل واقع در لاهيجان....به خاک روی برگهايتان سلام.آمده ام تا دانه دانه برگهايتان را از خاک و گرد و غبار بزدايم تا مجازاتی باشد برای همه روزهايی که شما را نديده ام.آمده ام تا در خيالم تصويری جاودانه از شما تر سيم کنم.

چنارهای کهن من ..آيا کسی تا کنون اينگونه که من شما را به خاطر می آورم به ياد آورده؟.........(سلامی به اندازه شکوه و عظمتتان بر شما باد.)

برای درختان صف کشيده کنار خيابان سردار جنگل واقع در زادگاهم ( لاهيجان)