ديروز بابلسر بودم و حدود ۳ ساعت شنا کردم  .اونقدر سوختم که نمی تونم هيچ کاری بکنم. با اجازه کليه علائم وبا رو هم دارم.....ديروز اونقدر شنا کردم که حالا حس می کنم توی سرم پر از آبه.هنوز هم دکتر نرفتم. می ترسم تشخيص دکتر هم وبا باشه بعد منو قرنطينه کنن.

من مريضم م م م .darya