1*شكرگذار نعمات الهي باشيد.

2*نيايش كنيد.

3*سكوت كنيد و با صداي ملايم صحبت كنيد.

4*باغباني كنيد.

5*به صذاي آواز پرندگان گوش بسپاريد.

6*طلوع و غروب خورشيد را تماشا كنيد.

7*گل ها را ببوييد.

8*به دامان طبيعت برويد.

9*ساعت مچي را رها كنيد.

10*شقيقه هايتان را ماساژ دهيد.

11*موهاي خود را شانه بزنيد.

12*موسيقي مورد علاقه خود را گوش دهيد.

13*لبخند بزنيد.

14*نفس عميق بكشيد.

15*هر روز استحمام كنيد.

16*شير بخوريد.

17*ظرفي پراز ميوه را تماشا كنيد.

18*هرروز 8 ليوان آب بنوشيد.

19*تغذيه مناسب داشته باشيد.

20*به ميزان كافي استراحت كنيد.

21*بازي كنيد.

22*با دوستي رازدار؛درد دل كنيد.

23*اشك بريزيد.

24*پاكيزه باشيد.

25*نظم را رعايت كنيد.

26*صادق و رازنگهدار باشيد.

27*به كساني كه دوستشان داريد ابراز علاقه كنيد.

28*همه كائنات را دوست بداريد.

29*به خود و ديگران احترام بگذاريد.

30*مودب و مهربان باشيد.

31*به قول هايتان عمل كنيد.

32*مشكلات و تشويق هاي خود را بنويسيد.

33*ليستي از موفقيتهايي كه تا كنون كسب كرده ايد فراهم كنيد.

34*مثبت انديش باشيد.

35*خود و ديگران را ببخشيد.

36*گذشته را رها كنيد و در اكنون جاودانه زندگي كنيد.

37*بخشش كنيد.

38*براي رسيدن به اهداف خود برنامه ريزي كنيد.

39*اهداف خود را تعيين كنيد.

40*به خدا ايمان داشته باشيد