هر روز صبح قبل از رفتنت كه بيدارم مي كني براي خداحافظي احساس مي كنم متولد شده ام دوباره.
مي داني ؟ امروز پس از  گذشت سه سال بوسه هاي ِ هر صبح تو و تولدهای ِمكرر من........آنقدر رشد كرده ام كه بفهمم اين براي من و تو تنها يك عادت نيست.
آنقدر به اين شيوه علاقه دارم كه ، اگر يك روز بدون بوسه خدا حافظي از من جدا شوي،
پير مي شوم.
يادت باشد.....تا ابد....هر صبح ، قبل از اينكه از خانه خارج شوي ، مثل حالا بيدارم كني.
من هم قول مي دهم پس از ساليان سال مثل هميشه بيدار شوم و گيج ِ خواب ، تو را تا دم درب بدرقه كنم......و تا زماني كه از راه پله ها پايين مي روي ، دم درب بمانم....و سفارش كنم كه مراقب خودت باشي .