دلم می خواهد جايی باشم که بتوانم از آنجا به راحتی افق را تماشا کنم. نه ساختمانی باشد و نه درختی و تير های چراغ برق .....نباشند که سيمهايشان جلوی ديدم را بگيرند. دلم می خواهد افق را تماشا منم.

و ستاره ها را ببينم ....شبها ....بدون اينکه ساختمانی باشد و درختی و تيرهای چراغ برق.....که سيمهايشان جلوی ديدم را ميگيرند