پسركي از مادرش پرسيد : مادر چرا گريه مي كني؟
     مادر  فرزندش را در آغوش گرفت و گفت : نمي دانم عزيزم ، نمي
دانم
!!!
     پسرك نزد پدرش رفت و گفت : بابا ، چرا مامان هميشه گريه مي كند؟ او
چه مي خواهد؟
     پدرش تنها دليلي كه به ذهنش مي رسيد ، اين بود : همه ي زنها
گريه مي كنند ، بي هيچ دليلي!!!
     پسرك متعجب شد ولي هنوز از اينكه زنها خيلي
راحت به گريه مي افتند، متعجب بود.
     يكبار در خواب ديد كه دارد با خدا صحبت
مي كند ، از خدا پرسيد: خدايا چرا زنها اين همه گريه مي كنند؟
     خدا جواب داد
: من زن را به شكل ويژه اي آفريده ام . به شانه هاي او قدرتي داده ام تا بتواند سنگيني زمين را تحمل كند ؛
     به بدنش قدرتي داده ام تا بتواند درد زايمان را
تحمل كند ؛ به دستانش قدرتي داده ام كه
     حتي اگر تمام كسانش دست از كار
بكشند ،  او به كار ادامه دهد .
     به او احساسي داده ام تا با تمام وجود به
فرزندانش عشق بورزد ، حتي اگر او را هزاران بار اذيت كنند؛
     به او قلبي داده
ام  تا همسرش را دوست بدارد ، از خطاهاي او بگذرد و همواره در كنار او باشد و به او اشكي داده ام
     تا هرهنگام كه خواست ، فرو بريزد
.

اين اشك را منحصرا براي او خلق كرده ام تا هرگاه نياز داشت ، بتواند از آن استفاده كند.
    
زيبايي يك زن در لباسش ، مو ها ، يا اندامش نيست . زيبايي زن را بايد در چشمانش            جست و جو كرد ،
    
زيرا تنها راه ورود به قلبش آنجاست