يکی از ملوک بی انصاف پارسايی را پرسيد که از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت :تو را خواب نيمروز تا در آن يک نفس خلق را نيازاری.

اينم واسه اونهايی که شيرين بيان شکر دهان رو دوست دارن.

متأسفانه من هنوز بلد نيستم عکس بذارم توی وبلاگم .وگرنه عکسهايی که امسال نوروز خودم گرفته بودم می ذاشتم.