هنوز هم مي توانم از سردي زندگي لذت ببرم .
هنوز هم مي توانم ديگران را از گرماي وجودم سر شار كنم . مي توانم بگويم و بخندم ، بي آنكه كسي تحليل رفتنم  از درون را نظاره گر باشد.
مي توانم مچاله شدن روحم را تنها با لبخندي ، به نشاط و سرور  بدل سازم.
مي توانم آنقدر ترسو باشم كه به مرگ فكر نكنم ، مي توانم اين را كشف كنم كه خداوند فقط ترسوها را دوست دارد.، و كساني كه خودشان را عمداً نابود مي كنند  را ، به خاطر شجاعت بي حصرشان دوست ندارد.....چون نمي تواند از خودش شجاع تر را ببيند.
اينك ميتوانم اسارت ذهنم را با بيهوده گويي هايم ، پنهان كنم . مي توانم سكوت كنم و براي يك سال نوري حرف نزنم. حتي مي توانم تصميم بگيرم ، اين بار پس از مرگم ، لال متولد شوم ؛ تا داغ كلامم بر دل هر كس كه گرمايش را نمي فهمد ، بماند .
اصلاً مي توانم ....بيايم .....و اينجا بنويسم.
هر روز .....و حتي ...منتظر نظرات ديگران هم نباشم......و اصلاً به صفحات پيامهاي ديگران در مديريت كاربر هم نگاه نكنم......
بيايم ....و....هر روز ....بنويسم.....بنويسم كه : هنوز هم مي توانم از سردي زندگي لذت ببرم .
هنوز هم مي توانم ديگران را از گرماي وجودم سر شار كنم . مي توانم بگويم و بخندم ، بي آنكه كسي تحليل رفتنم  از درون را نظاره گر باشد.
مي توانم مچاله شدن روحم را تنها با لبخندي ، به نشاط و سرور  بدل سازم.
مي توانم آنقدر ترسو باشم كه به مرگ فكر نكنم ، مي توانم اين را كشف كنم كه خداوند فقط ترسوها را دوست دارد.،  و  كساني كه خودشان را عمداً نابود مي كنند را ، به خاطر شجاعت بي حصرشان دوست ندارد.....چون نمي تواند از خودش شجاع تر را ببيند.
اينك ميتوانم اسارت ذهنم را با بيهوده گويي هايم ، پنهان كنم . مي توانم سكوت كنم و براي يك سال نوري حرف نزنم. حتي مي توانم تصميم بگيرم ، اين بار پس از مرگم ، لال متولد شوم ؛ تا داغ كلامم بر دل هر كس كه گرمايش را نمي فهمد ، بماند .
اصلاً مي توانم ....بيايم .....و اينجا بنويسم.
هر روز .....و حتي منتظر نظرات ديگران هم نباشم......و اصلاً به صفحات پيامهاي ديگران در مديريت كاربر هم نگاه نكنم......
بيايم ....و....هر روز ....بنويسم.....