شبهايي كه تو در خانه هستي ، صداي باران را كه شلاقي مي بارد ، دوست دارم .

وبسيار برايم آرامش بخش است ، وقتي پنجره را باز كنم و يك جبهه هواي خنك صورتم را مورد حمله قرار دهد .

امشب كه نيستي .....باران سخت مي بارد و صداي باران تنها مرا به اين فكر مي اندازد كه يادم باشد ، فردا صبح وقتي از خانه بيرون ميروم ، چترم را بردادم.