اين دختر خوشگل اسمش جدی پانيذه ....معنی اسمش هم ( شيرين تر از عسله)

دختر يکی از قديمی ترين و صميميترين دوستهای منه . اگه هم رنگ چشمهاش رو تشخيص بدين جايزه دارين

ما معتقديم رنگ چشمش اسم نداره و خدا اولين باره که اين رنگ رو واسه شيرين ترين موجود روی زمين خلق کرده

حالا هم احتمالاْ مامانش از ذوق اين توصيف من نميدونه چی کار کنه؟