اين هم نظر مامان پانيذ بود :

 

مرسی خاله دختر کوچولوی من.برای همه محبتهات بخاطر لطفی که به تنها شاخه گل زندگيم داری ممنونم.اين چشمها هر رنگی که باشن برای من دوتا دريچه بودن واسه سلام دوباره با خدايی که سالها بود گمم کرده بود