اين قشنگ ترين تشبيه بود از دايی پانيذ. ببخشيد که يه مدت رنگ چشمهای اين ووروجک شده شيرينی وبلاگم. به زودی به روز ميشم.

رنگ چشماش پانالوس امریکانوس از گونه های جدید فرشته های کوچولوست .دماغش هم به دالوسش رفته!