وقتی کوچک بودم برای سئوال بزرگترها که می پرسیدند بزرگ که شدم می خواهم چه کاره شوم  ....تنها یک جواب  داشتم . ( پلیس زن ) کلمه پلیس را بدون زن به کار نمی بردم .

آن موقع ها هم تنها از پلیس بودن ایستادن سر چهار راهها  برایم معنی داشت و یک سوت پلیسی و دستهایی که به خودرو ها فرمان می دادند .

حالا من بزرگ شده ام و با حس بزرگی از کودکانی که میبینم می پرسم که وقتی بزرگ شدند می خواهند چه کاره شوند؟

همیشه همه یا معلم می شوند و یا دکتر و نهایتا یک خلبان ......

این روزها فکرم خیلی مشغول شده .....مدام به این فکر می کنم .....چرا هیچ یک از این کودکان نمی خواهند وکیل شوند......قاضی شوند و یا دادستان ......

شما را به خدا ......تا حالا یک قاضی ....یک وکیل ......یک دادستان درست و حسابی دیده اید؟

اگر روزی کودکی داشته باشم در پاسخ سئوالم چه می گوید؟

اصلا شما وقتی بزرگ شدید می خواهید چه کاره شوید . ؟؟؟؟