پانیذ عزيز
بياموز كه سرور خود باشي
وقتي خودت را آموختي
وقتي از خودت راه افتادي و دوباره به خودت رسيدي
خواهی دید
كه تير، همان فروردين است
و آتش همان گلستان
تير و مرداد و شهريور، همه، قرار دادي اند.
تابستان را اگر با آرامش نگاهت بنگري ،
يخ خواهد بست!؟
صداي خرد شدن يخ را زير پاهات مي شنوم.
***
از لامپ هاي مهتابي ، نوشتي كه بجاي شمع مي سوزاني
و دلم هواي گم شده اي را كرد كه قبرش هيچ كجا نيست
اين روزها دلم مي خواهد براي زنده ها هم شمع روشن كنم.
دورشان بگردم و سير تماشايشان كنم.
ببويمشان و گونه تب دارشان را ببوسم،
كه مثل تير ماه داغ است .
***
پانيذ عزيز !
برد و باخت ما
نه از تير است ونه از ماه هاي ديگر
اگر بجاي تير، به ماه ديگري بدبين بوديم باز هم بد مي ديديم؟!
لازم است در نگاهمان تجديد نظر كنيم .
گفتم كه اگر با گرماي نگاهت به يخ ها بنگري ،
توي چشمهات رودخانه اي زلال جاري خواهد شد .
صدای جاری آب را می شنوم!

hamidrezasolaimani.blogfa.com 

آقاي سليماني از اينگه وقت گذاشتيد و بداهه همدردي كرديد ممنون . خواستم همه كساني كه از تير ماه بد نوشتند مطلب شما را بخوانند .