درود

ميخواستم يه مطلب بنويسم که اشک همه تون رو در بياره . يعنی تا آخرش رو هم نوشتم اما دلم نيومد دل عزيزانم....با نوشته ها و درد دلهای من بلرزه.

نخواستم روز خوبشون رو خراب کنم.

فقط اگه امروز روز خوبی رو سپری کردين.

....خدا رو شکر کنين و يه لحظه خودتون رو بذارين جای کسی که امروزش به سختی گذشت.

روزگار به کام....