فرشته من ....سلام

این دومین بار است که برای تو مینویسم . اصلا می دانی  ؟  می خواهم از این به بعد فقط برای تو بنویسم و تو شیرین ترینم باشی و نوشته هایم برای تو شیرین تر از عسل .

در این آغازین نامه هایم برای تو ……باید بگویم ازتو گله دارم . چرا مادر را این قدر نگران می کنی ؟ امروز دکتر به من یک هفته استراحت داد . می دانی یعنی چه ؟ یعنی تو در شرایط خطرناکی وجود داری . و من باید آنقدر استراحت کنم تا از سلامت تو اطمینان داشته باشم. سال گذشته درست در چنین روزی استرس روز اول کاری ام بود . اینک اما استرس سر کار نرفتن و شرایط سخت تو را دارم .

می بینی ؟ نامه های مادر چه راحت و بی پیرایه است؟ دارم طوری می نویسم که وقتی با سواد شدی به راحتی این حرفها را بفهمی و بدانی که هیچ کس را در دنیا بیشتر از تو دوست ندارم . می شود روزی هم تو برای من نامه های مهر انگیز بنویسی ؟ برای من از کارها و علایقت بگویی؟ می شود دست به قلم خوبی داشته باشی؟ نور دیدگانم  هر روز علاوه بر نوشتن برای تو ، برایت حرف هم می زنم . عمدتا از تو می خواهم که به فرشته نگهبان خودت بگویی که به خاطر مادر از تو نگهداری کند . آخر تو را با جان و دل می خواهم …..یادت نرود ، به فرشته ها پیغام مرا بده . دوستت دارم

همیشه منتظر تو : مادر