هیچ وقت اینقدر مواظب خودم نبودم . هیچ وقت مراقب راه رفتن و حرکات و رفتارم نبودم که حالا رعایت می کنم . پدرت هم خیلی چیزها را به خاطر تو رعایت می کند این را به خوبی می فهمم . حتی در حرف زدن نیز اخیراً مراعات مرا می کند  و همه اینها برای توست . پدرت درست شده مثل اولین روزهای زندگی مشترکمان . فکر می کنم حالا به جای من ، من و تو را دوست دارد . حالا باید مراقب دو نفر باشد و برای هر سه ما بیشتر تلاش کند .  این که می گویم هر سه برای این است که دکتر اطمینان داده که یکی هستی و نه دو تا . خدا را شکر همیشه نگران بودم چگونه یک مادر ناگهان باید عاشق دو فرزند باشد . پدر خوبی می شودبرای تو .  حالا وقتی بیایی بیشتر او را می شناسی.  فقط اگر پسر شوی نقشه هایی برایت دارد که دلم برایت می سوزد .

می خواهد مثل خودش همه فن حریف شوی . این البته برای تو خوب است ، اما برای من که مادرم نگران کننده .

حتی گاهی  نسبت به همسر تو از حالا ابراز علاقه می کند و من همیشه مادر شوهر بازی در می آورم که : یعنی چه ؟ هنوز نیامده این حرفها را می زنی . ؟ مطمئنم اگر پسر شوی یک مرد بار می آیی .

اما اگر دختر بشوی حتما تو را لوس بار می آورد ، چون شدیدا به دختر های کوچولو علاقه دارد . می خواهد هر روز خودش موهایت را شانه بزند و اگر موهای بلندی داشته باشی برایت ببافد . البته بگویم با توجه به اینکه آن اوایل موهای من بسیار بلند بود ، همیشه کیس بافت هایش شل و وا رفته بود . بنا بر این اصلا نگران نباش ، هیچ دردی برای تو ندارد . و مطمئن باش آنقدر دوستت دارد که نرم ترین شانه ها را برایت تهیه می کند .

هر روز که از سر کار بیاید چه دختر باشی یا پسر تو را در آغوش می گیرد . و روزهایی که شیفت ندارد و در خانه است ، قرار است خودش از تو نگهداری کند و خیال من از بابت پرستار و مهد کودک راحت باشد .  تو عزیزم فرزند خوشبخت یک خانواده عاشق می شوی .

من و بابا هر جور که باشی دوستت داریم .